فانتاكروم در المان هاي شهري

  فانتاكروم در المان هاي شهري امروزه شهرسازي و معماري جايگاه وبژه اي در دنيا دارد. ديگر مثل زمان گذشته نيست كه خانه هاي ويلايي و بزرگ در دسترس باشد تمامي آنها تبديل به قوطي كبريت هايي شدند كه روي هم سوارند و همينطور هر روز بر تعداد و ارتفاع آنها اضافه مي شود. بدين ترتيب براي اينكه حال و …