اجرای رنگ تَرک بر روی آبکاری فانتاکروم

اجرای رنگ تَرک بر روی آبکاری فانتاکروم پس از اجرای آبکاری فانتاکروم بر روی سطح مجسمه برای مرحله موتینگ و پاشش رنگ می تواندی از رنگ تَرک استفاده نمایید. تصویر اول: اجرای فانتاکروم بر روی مجسمه رنگ تَرک چیست؟ رنگهای ترکزا با کیفیتی فوق العاده بالا طراحی شده است. ببا توجه به سرعت خشکایی بالا سطحی زیبا و آراسته همراه …